skip to Main Content

Wat is ons doel?

Bij Kinderopvang+ en BSO+ willen we kinderen een veilige plek bieden waar zij spelenderwijs kunnen ontwikkelen op sociaal-emotioneel gebied. Het is onze visie dat kinderen zich pas optimaal kunnen ontwikkelen wanneer zij zich veilig voelen. Deze veiligheid proberen wij te bieden door duidelijk en voorspelbaar te zijn en door onvoorwaardelijke ondersteuning te bieden aan het kind en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s). Voor alle kinderen maar in het bijzonder voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek en/of gedragsproblemen zijn deze aspecten uitermate belangrijk.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen positief benaderd worden en dat de nadruk ligt op het belonen van gewenst gedrag in plaats van het straffen van ongewenst gedrag. Wij inventariseren waar de (on)mogelijkheden van het kind liggen. Wij stemmen de vaardigheden die aangeleerd moeten worden hierop af en delen deze op in kleine stapjes die voor het kind haalbaar zijn. Op deze wijze wordt het kind in staat gesteld succeservaringen op te doen.

Kinderen met ontwikkelingsproblematiek hebben meestal een minder oplossend vermogen. Het samen spelen met andere kinderen vergt van hen extra inspanning. Bovendien lopen zij in het dagelijkse leven sneller frustraties op waardoor er soms sprake is van een opeenstapeling van negatieve ervaringen. Het opdoen van succeservaringen is dan ook zeer belangrijk voor deze kinderen en helpt bij de ontwikkeling van een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen.

Naast een competentiegerichte benadering werken wij veel met de ‘Geef me de 5’ methodiek van Colette de Bruin. Uitgangspunt hierbij is om door middel van duidelijkheid en voorspelbaarheid een veilig leefklimaat te bieden aan onze kinderen waarin zij zich verder kunnen ontwikkelen. Wanneer een kind iets fout doet is dit meestal niet uit onwil maar uit onmacht (De Bruin, 2012). Het is aan ons als professionals om dan kritisch te kijken naar de oorzaak van het gedrag. Dit ligt vaak bij onduidelijkheid voor uw kind.  Wij maken hierbij veel gebruik van visueel ondersteunende materialen zoals pictogrammen en foto’s.